Obchodní podmínky

pro uživatele programu Joplan

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují právní vztahy mezi Provozovatelem a Objednatelem webové aplikace Joplan. Provozovatelem aplikace Joplan je Mgr. Jiří Sobek, Fetrovská 937/26, 160 00 Praha 6, IČO: 67791492, DIČ: CZ6810180344, mail: info@joplan.cz.

Objednatelem je organizace využívající aplikaci Joplan.

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Objednatelem buď v písemné podobě nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Provozovatele.

 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Objednatele ze strany Provozovatele prostřednictvím e-mailu. Službou se rozumí poskytnutí licence k webové aplikaci Joplan Objednateli. Licence opravňuje Objednatele a jeho zaměstnance k využívání aplikace Joplan.

Objednávku je možné učinit těmito způsoby:

  • prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace s Provozovatelem;
  • prostřednictvím webového rozhraní joplan.cz. Objednatel v tomto případě souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy.

 

3. Poskytování služby

Služba je poskytována Objednateli ode dne sjednaného ve smlouvě. V rámci Služby může Objednatel využívat webovou aplikaci Joplan. Aplikace je určená pro vytváření individuálních plánů uživatelů sociálních služeb. Aplikace je dostupná prostřednictvím internetu na adrese https://www.joplan.cz

Objednatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn dočasně omezit nebo přerušit Službu kvůli plánovaným odstávkám serveru z důvodu údržby tohoto serveru a aktualizace aplikace. Plánované odstávky zveřejní Provozovatel na adrese: https://navod.joplan.cz/odstavky

Provozovatel nenese odpovědnost za technické výpadky serveru způsobené bez jeho zavinění. Provozovatel se však zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil opětovné zprovoznění Služby.

Provozovatel bude Objednateli poskytovat technickou podporu prostřednictvím e-mailu info@joplan.cz nebo telefonicky na čísle 602 885 857.

Objednatel se zavazuje, že nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy, bude respektovat duševní vlastnictví Provozovatele a neumožní přístup ke Službě nikomu mimo okruh svých zaměstnanců.

 

4. Licence a ochrana práv duševního vlastnictví

Licence k přístupu a užívání aplikace Joplan je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.

Objednatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám. Právo Objednatele poskytovat výstupy z aplikací svým zaměstnancům, klientům a jejich rodinným příslušníkům a opatrovníkům nebo tyto výstupy využívat interně v souladu s Podmínkami není tímto ustanovením dotčeno.

Veškerá práva k obsahu Služby (včetně názvu, kódů, software, videí, obrázků, grafiky, loga apod.) jsou výhradním majetkem Provozovatele a mohou být chráněna dalšími právy třetích osob. Objednatel není oprávněn používat obsah aplikace k jakémukoli účelu odporujícímu smyslu Smlouvy.

Objednatel vlastní práva k datům, jež za za účelem zpracování individuálních plánů uživatelů sociálních služeb do aplikace Joplan vložil.

 

5. Cena služeb a způsob úhrady

Výše ceny za Službu je stanovena smluvně a odvíjí se od počtu uživatelů sociální služby, pro které bude Objednatel Službu využívat. Provozovatel je plátcem DPH.

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny vždy k 1. únoru příslušného roku o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení ceny je provozovatel povinen Objednateli písemně oznámit.

Úhradu za Službu provádí Objednatel předem na základě faktury vystavené Provozovatelem. Faktury jsou vystavovány elektronicky ve formátu PDF a zasílány Objednateli e-mailem.

Pokud Objednatel v rámci předplaceného období překročí více než o 10% sjednaný počet uživatelů, pro které službu využívá, bude mu Provozovatelem na konci předplaceného období zaslána faktura, ve které Provozovatel vyfakturuje rozdíl mezi sjednaným a skutečným počtem uživatelů.

Provozovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou faktury více než 30 dní. Pokud je Objednatel v prodlení delším než 90 dní, je Provozovatel oprávněn Službu ukončit. Na tuto skutečnost upozorní Objednatele písemně minimálně 14 dní před ukončením služby.

Objednatel získává nárok na slevu při účasti na akreditovaných kurzech pořádaných Provozovatelem. Výše slevy může dosáhnout částky maximálně ve výši 20% z roční ceny za Službu, kterou Objednatel uhradil.

 

6. Doba trvání poskytování služeb

Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v těchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak. Smlouva může skončit některým z následujících způsobů:

  • dohodou Provozovatele a Objednatele k dohodnutému datu;
  • výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně;
  • odstoupením od smlouvy s okamžitou platností, pokud je Objednatel v prodlení s platbou faktury déle než 90 dní.

Provozovatel se zavazuje neobnovitelně smazat data a obsah vložený do aplikace Joplan Objednatele včetně vložených osobních údajů do 90 dnů od zániku Smlouvy, ledaže je dohodnuto jinak.

 

7. Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu, který je k dispozici zde: https://navod.joplan.cz/ochrana-udaju

 

8. Závěrečná ustanovení

Znění Podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Provozovatel povinen zveřejnit na adrese https://navod.joplan.cz/obchodni-podminky

Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 15. 3. 2023.